Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

telefonschroedingera
5019 9761
Reposted fromtfu tfu viaRedHeadCath RedHeadCath
telefonschroedingera
3073 a7c3
Reposted fromnezavisan nezavisan viamyinstantneed myinstantneed
2935 a2c6 500
Reposted fromgreggles greggles viaschaaf schaaf
telefonschroedingera
3492 3b6a
Reposted frombluuu bluuu viapersona-non-grata persona-non-grata
telefonschroedingera
telefonschroedingera
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę…
- Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
telefonschroedingera
0175 9218 500
Reposted frompierdolony pierdolony viakoszmarek koszmarek
telefonschroedingera
Reposted fromnoticeable noticeable viabigevilgrin00 bigevilgrin00
5596 df1c 500

sixpenceee:

Two rivers meet in Switzerland. The blue water on the left comes from Lake Léman (Geneva), the turbid water comes from the Arve river, which is full of silt from Mont Blanc and the Chamonix Valley. (Source)

Reposted fromsehrschwul sehrschwul viapffft pffft
telefonschroedingera
Reposted fromFlau Flau viamajowka majowka
8428 aa5c

catgifcentral:

Falling asleep

Reposted fromcat-gifs cat-gifs viagromo gromo
telefonschroedingera
0495 9ff2 500
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viaschlachtoros schlachtoros
telefonschroedingera
Reposted fromgreensky greensky viapodprzykrywka podprzykrywka
telefonschroedingera
4272 616a
Reposted fromGIFer GIFer viagitana gitana
4148 7fb6

0spacedawg:

unregistered-hypercam2:

kittykhole:

fat cat running

look at him… look at how deliberate each step and movement is. look at how mathematically perfect that 90 degree corner turn was… this cat is on another level far beyond us all

@vigbrastle how the panzer zero walks

2947 8564 500

vonnegutgroupie:

Kurt Vonnegut kissing his first wife, Jane Cox.

telefonschroedingera
3900 4bfc 500
Reposted fromvivialopod vivialopod viajudysza judysza
telefonschroedingera
Od dziecka czekałaś na uczucie , które powali Cię z nóg. Już jako mała dziewczynka wierzyłaś w przeznaczenie, spadające gwiazdy i drugą połówkę. Nigdy nie poszłaś na kompromis z własnym sercem. Nie potrafiłaś udawać i nie rozumiałaś związków na przeczekanie. Odliczałaś godziny, dni, które systematycznie zamieniały się w lata. Wiedziałaś, że wszystko albo nic...więc czy naprawdę teraz chcesz odpuścić
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaaanetaxx aanetaxx
telefonschroedingera
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl